Podmínky soutěže na sociálních sítích

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pořadatelem soutěže je Bohemia Properties,
se sídlem / with its registered seat: Praha 9, Teplická 492, PSČ 190 00
IČ / Id. No.: 625 25 204, DIČ / VAT No.: CZ62525204
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (oddíl B, vložka 10488) / registered in the Commercial Register kept by the Municipal court in Prague (Section B, Insert 10488)
zastoupená / represented by: Eytanem Goldmanem, členem představenstva / Member of the Board Bankovní spojení / bank: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. / account No.: 495116004/2700

(dále jen „Vyhlašovatel“)

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Meta a Meta za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli, nikoliv společnosti Meta. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli, nikoliv společnosti Meta.

 

2. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

- věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;
- soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Instagram zřízeného v souladu s podmínkami společnosti Meta dostupnými na adrese: www.facebook.com/terms.php;
- podmínkou účasti v soutěži je sledování stránky a nahrání videa / fotografií dle daného zadaní v soutěžním příspěvku na vlastní profil a užití hashtagu #oldinncontest
- dodržování těchto pravidel soutěže;
- dodržování podmínek společnosti Meta dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php.

Doba trvání soutěže je určená vždy ve zveřejněném příspěvku.

Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Instagram.

PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLI JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.

 

3. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 

Výhrou je voucher pro 2 osoby na 1 noc do hotelu dle výběru a dostupnosti v rámci sítě JAN HOTELS. Platnost voucheru je do 30.6.2024. 

Do vyhodnocení nebudou zařazeny příspěvky, které nejsou veřejně viditelné či nesplňují soutěžní zadání. 

Výherce soutěže bude vybrán pomoci stránky https://ohmyluck.com/cs/raffle-generator/ ze soutěžních příspěvků, které splňují zadání. V případě zapojení se do soutěže vícekrát pod stejným profilem, bude brán v potaz pouze datově nejstarší komentář. 

Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže na instagramových stories.

Výherci budou vyzvání k zaslání kontaktních údajů do soukromé zprávy na instagramovém profilu vyhlašovateli za účelem doručení výhry.
Jestliže výherce nezareaguje do 96 hodin od vyhlášení výherců a nesdělí vyhlašovateli své kontaktní údaje, výhra propadá vyhlašovateli. Výhra také propadá vyhlašovateli v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoli před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky hradí náklady na doručení vyhlašovatel. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry. V případě nedostupnosti si výherce může předem domluvit s vyhlašovatelem dobu doručení výhry.

 

4. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU
 

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem on sám nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence.

Splněním soutěžního úkolu poskytuje soutěžící vyhlašovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, bez časového a množstevního omezení, a to ke všem druhům užití poskytnutého obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence.

V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního příspěvku vyhlašovateli bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové účely vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

 

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Viz bod 10. ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Bohemia Properties a.s.
 

6. OSTATNÍ PODMÍNKY
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit a dále je oprávněn výhry nahradit jinými v obdobné hodnotě.

Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.

Jakékoli vyobrazení výher je pouze ilustrativní.

Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy poštou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Instagram nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky nebo Slovenské republiky či dobrými mravy.